Naši zaměstnanci

Základem kvalitně poskytovaných služeb jsou zaměstnanci, kteří jednotlivé činnosti vytvářejí. Díky dlouholetým zkušenostem víme, že správně vybraný, proškolený a motivovaný zaměstnanec je největším přínosem i dobrou vizitkou. Sami si proto všechny pracovníky vybíráme, školíme a během zakázky kontrolujeme. Nevyužíváme agenturních zaměstnanců.

Nábor pracovníků

Před samotným výběrem konkrétních pracovníků provedeme s klientem analýzu objektu a vyhodnotíme počet zaměstnanců, který bude nutný pro zajištění dané služby. V úvahu bereme velikost objektu, střídání směn, záskoky při nemoci i při dovolených. Procesu náboru zaměstnanců věnujeme hodně pozornosti, protože jde o proces, ve kterém se rozhoduje, kdo se ve službě nebo managementu zakázky objeví.

 • Jako první krok se vytvoří příprava pro personální výběr pracovníků, a to v závislosti na velikosti objektu a počtu pracovníků. Z této přípravy vyjde počet potřebných pracovníků pro daný objekt ve standardním módu plus koeficientem spočítaný počet pracovníků v náhradním módu pro záskoky při nemocech, dovolených atd.
 • Na objektu je zaškolen standardní stav pracovníků + náhradníci. Náhradníci slouží na daném objektu čtyři udržovací služby měsíčně, aby s objektem byli v kontaktu a mohli tím být okamžitou plnohodnotnou náhradou.
 • Základem personálního obsazení jsou tzv. pilíře. Pilířem jsou nazýváni pracovníci, kteří jsou v naší společnosti zaměstnáni již dlouhou dobu a jejich kvality a schopnosti jsou ověřeny praxí. Tito pracovníci jsou základními pilíři složení kádru na objektu a dále fungují jako spolehlivý tok informací mezi provozem a odpovědným manažerem zakázky. K těmto pilířům je pak zahájen nábor nových pracovníků, kteří kádr doplní.

Samotný výběr nových zaměstnanců je založen na dvou hlavních kritériích:

Kompetence – jaké zkušenosti a schopnosti může pracovník nabídnout (např. pracovník fyzické ostrahy by měl být v dobré fyzické kondici, měl by zdvořile vystupovat, být pohotový, mít potřebné oborové zkoušky a umět zacházet s EZS, EPS atd. Recepční by měla mít příjemný vzhled, musí dokázat komunikovat se zákazníky, znát obsluhu PC a komunikovat v cizím jazyce)

Motivace – jaká je jeho motivace k výkonu dané pozice

Dále proces náboru pokračuje podrobením dalším různým druhům testů odhalujících vlastnosti uchazečů.

 • Například při náboru pracovníků ostrahy sledujeme vzhled, to, jak je žadatel o zaměstnání ustrojen, jaké má vystupování, zda dokáže reagovat na stresové situace, zda je pohotový, jestli zvládá pochopit a aplikovat proklientský přístup, zda disponuje znalostí práce se zabezpečovacími systémy, jakou má dosavadní praxi v oboru, zda disponuje potřebnými zkouškami a zaměřujeme se i na další dovednosti. Zajímá nás také, jakou má člověk motivaci k výkonu zaměstnání. Mezi motivačními předpoklady se může objevit potřeba zajistit rodinný rozpočet, záliba v práci ostrahy, zájem o pracovní prostředí, dobrá docházková nebo dojezdová vzdálenost nebo potřeba pracovat.
 •  U výběru pracovníků recepce sledujeme příjemný vzhled uchazeček (nebo uchazečů), schopnost zdvořile a příjemně vystupovat, proklientský přístup, umění pohotové reakce, znalost administrativních činností, znalost práce s PC, komunikaci v cizím jazyce, praxi v oboru i ostatní vhodné dovednosti.
 •  Kvalifikačními předpoklady pro pracovníky úklidu a údržby zeleně jsou pečlivost, znalost práce s potřebnou úklidovou nebo zahradní technikou, fyzické předpoklady pro danou činnost.
 •  Při náboru sledujeme i počty zaměstnavatelů, které uchazeč vystřídal v posledních dvou letech (jde o fluktuanta nebo o člověka hledajícího stabilní práci?). Poslední dva zaměstnavatele telefonicky kontaktujeme.
 • Vybraní zaměstnanci procházejí i zdravotní prohlídkou.
 • U náročnějších zakázek dbáme na to, abychom místo obsadili pracovníky v produktivním věku a v dobré fyzické kondici. Nejen, že ostraha by měla působit silně a schopně, ale mnohdy je třeba při pochůzkách obcházet i velké areály nebo je nutné vystoupat do několika pater budov

Školení pracovníků

Školení pracovníků je důležitá činnost podporující hladký a bezproblémový chod zakázek. Zakládáme si na vysoké odbornosti všech pracovníků. Školení pracovníků v naší společnosti je víceúrovňové a vztahuje se na pozice od vedoucích objektů přes vedoucí směn až k samotným řadovým pracovníkům ostrahy. Samozřejmostí je i školený management.

Školení provádíme ve vlastním školícím a výcvikovém středisku. Jednotlivá školení zahrnují PO, BOZP, první pomoc, řešení krizových situací, znalost prostředí, proklientský přístup atd. Školení jsou rozvržena na školení před nástupem na zakázku a dále průběžná školení během jejího trvání. Celkový systém školení je součástí know-how naší společnosti.

Dále jsou pracovníci vybraní pro danou zakázku a službu školeni, a to ve dvou důležitých rovinách:

Globální rovina – zahrnuje znalost objektu, ovládání technologických a zabezpečovacích zařízení, EPS, znalost směrnic a bezpečnost práce

Funkční náplň – zaměření na jednotlivé činnosti související s konkrétní službou a pracovním zařazením. Zde je již nutné při školení rozlišovat jednotlivé odpovědnosti a úkoly vyplývající z pracovního zařazení.

Tím však proces školení nekončí. Na každý objekt jsou vytvořeny speciální testy pro jednotlivé pozice a tyto testy vyplňují pracovníci při každém nástupu do práce do doby, než je vyplní úplně bezchybně. Po bezchybném vyplnění testů tyto testy průběžně opakují každých 14 dnů, aby měli vše stále zažito a v paměti. K vyplnění testů mohou používat směrnice a všechny další dostupné materiály. Testy se vykonávají a hodnotí hierarchickým systémem, tj. základní strážné a vedoucí směny testuje a hodnotí vedoucí objektu. Vedoucího objektu testuje a hodnotí manažer zakázky. Testy se archivují a jsou k dispozici klientovi.

Další své testování provádí při kontrolách objektový inspektor, který mimo jiné kontroluje i pořádek na pracovišti, vedenou dokumentaci, výsledky testů, ustrojenost a další prvky.

Průběžné testování a doškolování pracovníků

V průběhu každé zakázky jsou všichni pracovníci dále testování a školeni, a to minimálně 2x týdně. Kontrolují se nejen znalosti příslušející k dané činnosti, ale také pořádek na pracovišti, správnost vedení dokumentace nebo oděv a upravenost pracovníků. Pravidelné školení pracovníků je důležitým předpokladem pro udržení služeb na špičkové úrovni během celé zakázky. Školení má mnoho pozitivních dopadů – zvyšuje výkon a motivaci zaměstnance, dává zaměstnanci šanci na kariérní postup, přináší pozitivní náladu, zjednodušuje procesy i spolupráci mezi zaměstnanci. Zaměstnavatel, který motivuje školením zaměstnance, posouvá nejen své služby stále dál, ale zároveň tím posouvá i své klienty.

Hierarchie týmu

Aby byla zajištěno plynulé řízení zakázky a činností, je hierarchie týmu rozčleněna na několik úrovní:

 • Manager zakázky – zodpovídá za chod celé zakázky, zajišťuje administrativní procesy, jedná s klientem, přichází s návrhy a inovacemi
 • Vedoucí objektu – vykonává služby na objektu a řídí vedoucího směny, strážné, recepční, pracovníky úklidu a zodpovídá za bezchybný provoz
 • Vedoucí směny – řídí pracovníky na směně
 • Strážný, recepční, pracovník úklidu – zodpovídá se výše nadřízeným, má na starosti vykonávání činnosti dané služby

Pracovní uniforma/oblek

Myslíme na to, že naši pracovníci budou reprezentovat vaši firmu. Proto dbáme na jejich bezchybný vzhled, který vytváří dobrý dojem. Volíme dobře padnoucí pracovní uniformy nebo obleky ve všech pracovních zařazeních. Máme stanovený dress code, který slouží jako reprezentativní nástroj a pomáhá nám vytvářet dobrý dojem na klienty.

Dress code máme stanovený jak pro pracovníky provozu, tak pro management:

Pracovníci v provozu jsou oblečeni do předepsaných uniforem dle povahy jejich činnosti. Pracovníci managementu mají dress code rozdělený do tří úrovní.

Dress code managementu závisí na tom, zda má pracovník naplánovanou schůzku s klientem a jaká je povaha schůzky:

 • Obchodní jednání a jednání se zákazníkem – oblek včetně kravaty – barevně povolená různorodost.
 • Provozní jednání se zákazníkem – společenské kalhoty, společenské boty, společenská košile, svetr – barevně povolená různorodost.
 • Výkon činností v kanceláři mimo klientskou zónu – dlouhé kalhoty, polokošile, svetr, sportovně-společenské boty – barevně povolená různorodost.

V letních měsících, když se teploty vyšplhají nad 28 °C, umožňujeme pracovníkům v provozu, kteří mají podle dress codu nařízeno nosit kravatu, tuto část uniformy vynechat. U pracovníků managementu je pak dovoleno při činnosti v kanceláři mimo klientskou zónu nosit během léta plátěné jednobarevné kraťasy.

Pracovníci v managementu si uvědomují, že dodržováním dress codu a jeho různých variabilních možností reprezentují nejen firmu, ale i sami sebe. Rozdělení dress codu do tří úrovní je velkým přínosem v imagi, na které si někteří pracovníci velmi zakládají. Prospěšné je to i v tom, že pracovníci nemají pocit svázanosti a omezování.

Upravenost

Upravený vzhled je pro nás samozřejmostí. Víme, že nejen čistý pracovní oděv a obuv, ale také účes, make-up a celkový styl a chování je to, co vytváří celkový kladný dojem nejen u našich klientů, ale také u klientových zákazníků a partnerů.

Čistota na pracovišti

Také dodržování pořádku na pracovišti je jedním ze způsobů, jak zlepšovat celkový dojem firmy. Nejen čistota prostředí, ale také správná organizace dokumentů a pomůcek potřebných pro výkon činnosti přispívá k efektivnějšímu způsobu fungování. Pokud je vidět, že zaměstnanec se o své pracoviště stará, promítá se to do jeho kladného vztahu k práci a sám má poté lepší pocit z místa, kde pracuje.

Pracovní výstroj

Bez potřebného vybavení a výstroje nemůže zaměstnanec plnohodnotně vykonávat své zaměstnání. Naši zaměstnanci mají vždy vše potřebné – ostraha je vybavena kvalitními vysílačkami, baterkami a obrannými prostředky, pracovníci úklidu využívají ekologické čistící prostředky a moderní úklidovou techniku, manažeři mají k dispozici mobilní telefony, notebooky i tablety pro snadnou a rychlou komunikaci a práci s daty. Technické oddělení operuje s nejmodernějšími technologiemi a dostupnými prostředky.

Umění komunikace

Komunikace je jednou z klíčových dovedností, která dokáže rozhodnout, jaký obrázek si o druhém člověku uděláme. V TOP security školíme zaměstnance na úrovni soft skills, což znamená, že jejich komunikační dovednosti zahrnují nejen srozumitelné vyjadřování, ale také sociální a emoční rovinu. Tyto jemné kompetence se promítají do výborného chování ke klientovi i k zákazníkům našeho klienta. Mezi tzv. soft skills patří zejména schopnost zaměstnanců jednat asertivně, správně řešit konflikty, kooperovat s dalšími členy týmu, využívat sebereflexi, zvyšovat svou výkonnost a osobní efektivitu, přinášet konstruktivní řešení, být otevřený ke změnám a mít samostatný a aktivní přístup.

Reprezentace zákazníka

Naše klienty vždy dobře reprezentujeme a podílíme se na dobrém image firmy klienta. Ve své firmě si jistě potrpíte na to, abyste na své zákazníky působili důvěryhodně a solidně. I my se o toto snažíme, a proto jsou naši zaměstnanci nejen výborně ustrojeni, ale ovládají také komunikační dovednosti, jsou profesionály ve svém oboru a snaží se veškeré služby provádět tak, abyste z nich vytěžili to nejlepší. To zároveň vede k tomu, že celá vaše firma, pod kterou v průběhu zakázky spadají právě i naši zaměstnanci, dělá na vaše zákazníky dobrý dojem. Tím se na poli konkurence můžete výrazně odlišit od firem, které nedbají na to, jak působí navenek.

Využijte naše znalosti a zkušenosti. Nabízíme komplexní bezpečnostní řešení: https://www.topsecurity.cz/sluzby